Rendileping on allalaetav siit.

Rendi üldtingimused:

Stroller 24 Rendileping

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva lepinguga (edaspidi Leping) annab Üürileandja Üürnikule ajutiseks kasutamiseks kokkuleppelisel summal kergkäru, turvahälli,

turvatooli, vankri ja/või nendega seotud aksessuaarid

(edaspidi Tooted), täpsemad valikud on välja toodud Lepingus.

1.2. Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ning lõpeb kõigi sellest tulenevate kohustuste täitmi-sega mõlema lepingupoole poolt.

1.3. Leping on koostatud kahes eksemplaris, üks kummalegi osapoolele.

1.4. Renti võtmine ja kauba tagastamine on võimalik vaid esinduse avamisaegadel (nähtav stroller24.com veebilehel).

2. Üürniku õigused ja kohustused

2.1. Leping annab selle kehtivuse ajal Üürnikule õiguse Lepingu objektiks oleva Toote või Toodete valda-miseks ja kasutamiseks ning tegudeks, mis

on otseselt seotud eelnevaga (esindamine ametivõimude ees jne).

2.2. Üürnikul on õigus kasutada Toodet väljaspool Eesti Vabariiki.

2.3. Üürnik on kohustatud tagastama Toote (Tooted) õigeaegselt Üürileandja poolt selleks volitatud isikule, üürilepingus märgitud kohas.

2.4. Toote või Toodete tagastamisega viivitamise korral on Üürnikul kohustus hüvitada Üürileandjale mit-teõigeaegse tagastamisega tekitatud kahju.

Kahju suuruseks hindavad pooled kokkuleppelist arvutusliku tasu, iga tagastamisega viivitatud tunni eest. Kui uue tunni algusest on möödunud üle

15 minuti, loetakse see täistunniks.

2.5. Kokkuleppeline tasu viivitatud tagastuse eest on 10€ ühe tunni kohta. Summa sisaldab käibemaksu. 2.6. Üürnik on kohustatud suhtuma

heaperemlikult Tootesse.

2.7. Üürnik kohustub viivitamatult teatama Üürileandjale Tootega juhtunud õnnetusest või olukorrast kui Toode väljus Üürniku valdusest.

2.8. Alates Toote üleandmisest kuni selle tagastamiseni lasub Üürnikul täielik vastutus, mis on seotud Too-te kasutamisega. (vastutus suurema ohu

allikaga tekitatud kahju eest) ja/või kadumisega ja/või osalise hä-vimisega ja/või seaduste rikkumisega.

2.9. Üürnik on kohustatud Tootele tekitatud kahju hüvitama koheselt, suuremate kahjude korral 1 kuu jook-sul, alates Lepingus märgitud Toote

tagastamise tähtajast. Kahju suuruse määramisel võetakse aluseks Toote tootja varuosade hinnakirjad või remondikalkulatsioonid.

2.10. Üürnikul ei ole õigust anda Toodet kasutamiseks tasu eest või tasuda kolmandatele isikutele ilma Üürileandja igakordse kirjaliku loata.

3. Üürileandja õigused ja kohustused

3.1. Üürileandja on kohustatud andma Toote Üürniku valdusesse Lepingus sätestatud tähtajaks, Lepingus kokkulepitud perioodi lõpuni.

3.2. Üürileandja on kohustatud esitama Üürnikule pretensioonid Toote kohta koheselt pärast selle tagasta-mist Üürniku poolt.

3.3. Üürileandjal või tema poolt selleks volitatud isikul on õigus Toote tagastamise tähtaja möödumisel Toode Üürnikult (või Toote valdajalt) tagasi

võtta ning nõuda Üürnikult kahju hüvitamist seoses Toote mitteõigeaeg-se tagastamisega, vastavalt Lepingu punktid 2.4. ja 2.5.

3.4. Üürileandjal on õigus saada Üürnikult hüvitust Üürniku tahtliku või ettevaatamatu teoga Tootele või muul viisil Üürileandjale tekitatud kahju

ulatuses.