Tingimused

ENNEM VEEBILEHE KASUTAMIST, PALUME LUGEDA KASUTUSTINGIMUSI. VEEBILEHE KASUTAMINE ON TEIEPOOLNE TINGIMUSTETA NÕUSOLEK SELLE VEEBILEHE KASUTAMISTINGIMUSTEGA. KUI TE EI NÕUSTU NENDE TINGIMUSTEGA, PALUME ANTUD VEEBILEHEKÜLGE MITTE KASUTADA.

 1.        Tooted, Sisu ja spetsifikatsioon.

Kõik lisad, sisud, spetsifikatsioonid, tooted, hinnad, kirjeldused või kujutised sellel Veebilehel, Stroller24.com (käesolev veebilehekülg), võivad olla ajas muutuvad, ilma eelneva teavituseta. Teatud kaaluühikud, mõõtmed ning sarnased kirjeldused on umbkaudsed ja on välja toodud ainult mugavuse eesmärgil. Stroller24 OÜ, kes antud ajahetkel opereerib käesoleva Veebilehega, teeb endast olenevalt, kasutades mõistlikku aega ja energiat, et kuvada võimalikult täpselt tootekirjeldusi, sealhulgas ka värve; kusjuures, tegelik kuvatav värv on sõltuv Teie arvutisüsteemist ja me ei garanteeri, et Teie arvutisüsteem kuvab neid värve õigesti ja täpselt. Teatud ajahetkel Toodete või Teenuste kuvamine sellel Veebilehel ei garanteeri ega viita nende Toodete või Teenuste olemasolule igal ajahetkel. Teie kohustus on olla kursis ja alluda käesolevale ning kehtivale, omavalitsuse, riiklikule, või rahvusvahelisele Seadusele, sealhulgas minimaalse vanuse piirangule, mis on seotud Toodete või Teenuste omandamise, ostmise või kasutamisega antud Veebilehelt. Ostutellimuse vormistamisega, kinnitate, et tellitud Tooteid või Teenuseid kasutate õiguspäraselt.

 1.        Saatmise piirangud.

Kui Ostutellimus on sooritatud, siis tellitud kaup transporditakse Ostja poolt märgitud Saateaadressile, juhul kui see vastab Transpordi saatetingimustele, mis on välja toodud antud Veebilehel. Kõik Ostud veetakse vastavalt Ostja poolt valitud Vedajaga. Sellest tulenevalt, vastutab Ostja täielikult Saadetise kohale toimetamise eest. Ostja vastutusel on Tellimuse kahjustumine või kadumine Transpordi ajal ja/või hetkel ning sellest tulenevalt on ka Ostja vastutusel kontakteerumine Vedajaga Tellimuse kättesaamise, parandamise ja/või asendamise asjus.

 1.        Informatsiooni täpsus.

Me üritame kindlustada, et antud Veebilehel kajastatav informatsioon on täielik, täpne ja ajakohane. Vaatamata meie jõupingutustele, informatsioon antud Veebilehel, võib olla aeg ajalt ebatäpne, ebatäiuslik või aegunud. Me ei esinda antud Veebilehel oleva informatsiooni täiuslikkust, täpsust või ajakohasust. Näiteks, tooted, mis on lisatud sellele Veebilehele, võivad olla kättesaadamatud, võivad omada teisi omadusi, kui on märgitud Kirjeldusse, võivad tegelikkuses omada teistsugust Hinda, kui on märgitud Kirjelduses. Lisaks, me võime teha muutusi Hinnas, Saadavuses ning Kirjelduses, ilma Ostjat eelnevalt hoiatamata. Kuigi kinnitame kõik Tellimused e-kirja teel, ei ole Tellimuskinnituse e-kiri aluseks, et oleme lõplikult kinnitanud Teie Tellimuse. Jätame endale õiguse, ilma eelneva etteteatamiseta, piirata Toote või Teenuse kättesaadavust. Vajadusel võime nõuda Ostja kinnitust ennem Tellimuse lõplikku vormistamist või Saatmist.

 1.        Veebilehe kasutus

Antud Veebilehe kujundus, välimus, jutud, graafilised sisud, informatsioon, sisu ning kogu muu Veebilehel olev materjal ja kogu alla laetav materjal on kaitstud koopiaõiguse, kaubamärgi ja teiste kehtivate seadustega. Neid ei tohi kasutada ilma vastavaid õiguseid omamata. Kasutatav tarkvara ning muud tehnoloogilised lahendused on Stroller24 OÜ koopiaõigustega kaitstud. Te ei tohi kasutada, edastada, avalikult esitleda ega muuta väljatoodud informatsiooni, materjale või sisu, ilma selleks vajalikku luba omamata. Loata kasutamine võib kaasa tuua koopiaõiguste, kaubamärkide või muude seaduste rikkumise.

 1.        Kaubamärgid

Osad väljatoodud kaubamärgid, kauba nimetused, teenuse osutajad ja logod, mis on esindatud antud Veebilehel, kuuluvad Stroller24 OÜ -le ja/või selle ettevõttega seotud isikutele. Teised väljatoodud kaubamärgid, kauba nimetused, teenuse osutajad, mis on kuvatud antud Veebilehel, on registreeritud või registreerimata kaubamärgid, kauba nimetused või teenuse osutajad kuuluvad nende seaduslikele omanikele, sealhulgas, Stroller24 OÜ ka sellega seotud isikud. Mitte miskit, mis on esildatud antud Veebilehel, ei tohi kopeerida, edasi viidata või muul moel kasutada ilma Stroller24 OÜ kirjaliku loata.

 1.        Sellele Veebilehele viitamine

Sellele Veebilehele või ükskõik millisele leheosale mingilgi moel viitamine, ilma Stroller24 OÜ kirjaliku loata on keelatud. Selle Veebilehe või mistahes osa sellest kuvamine teisel lehel või kirjalikul kujul, on keelatud. Kõik lubatud viited sellele lehele peavad vastama kõikidele käesoleval hetkel kehtivatele seadustele, reeglitele ja regulatsioonidele.

 1.        Kolmanda osapoole viited

Aeg ajalt, antud Veebileht võib sisaldada endas viiteid teistele Veebilehtedele, mis ei ole Stroller24 OÜ või sellega seotud isikute omanduses, opereerimise või kontrolli all. Kõik sellised viited on esildatud ainult Ostja mugavuseks. Kui otsustate nendele viidetele vajutada, lahkute antud Veebilehelt ja me ega muud Stroller24 OÜ -ga seotud isikud ei vastuta viitel ja/või viidetel oleva sisu, materjalide ja/või informatsiooni eest, mis kuvandub uuel Veebilehel. Samuti ei garanteeri ega vastuta viidetel oleva sisu õiguses või turvalisuse eest Teie arvutisüsteemidele. Kui Te otsustate vajutada mistahes viitel, mis on meie Veebilehel, teete Te seda täielikult omal vastutusel.

 1.        Sobimatu materjal.

On keelatud postitada või edastada seadusevastaseid, ähvardava, laimava, rõveda, pornograafilise, labase või muul moel seadusevastase sisuga materjale sellele Veebilehele.

 1.        Kasutaja informatsioon: Kõik peale isiklikult identifitseeritava informatsiooni, mis on välja toodud selle Veebilehe Privaatsuspoliitika, muude materjalide, informatsiooni, soovituste, ideede, kontseptsiooni, teadmuspõhisuse, tehnikate, küsimuste, kommentaaride või muudel kommunikatsiooni vahendite („Kasutaja suhtluskanalid“) käsitletakse kui mitte-konfidentsiaalse ja  mitteomanduslikuna. Meie ja meiega seotud isikud ning määratud kontaktid võime kasutada kogu kliendivahelist kommunikatsiooni vastavalt isikliku äranägemise järgi mistahes eesmärgil, sealhulgas piiranguteta, taasesitamine, edastamine, avalikustamine, levitamine, arendamine, tootmine ja/või turustamine mis tahes viisil mis tahes või kõigi kaubanduslike või mitteärilisel eesmärgil. Me võime, kuid ei ole kohustatud monitoorima ja revideerima Kasutaja Kommunikatsiooni. Meil ei ole mitte mingit kohustust kasutada, tagastada, revideerima ega vastata Kasutaja Kommunikatsioonile. Meid ei saa võtta vastutusele Kasutaja poolse Kommunikatsiooni Me ei vastuta ühegi sellise kasutaja teatise sisu eest, olenemata sellest, kas see tuleneb autoriõiguse seadusest, kallaletungist, eraelu puutumatusest, ebamäärasusest või muul viisil. Meil on õigus eemaldada kõik või kõik kasutaja teatised, mis sisaldavad mis tahes materjali, mida me peame sobimatuks või vastuvõetamatuks.
 2.    Vastutusest loobumine: Teie veebisaidi kasutamine on omal vastutusel. Veebisaidi kaudu või selle kaudu pakutav teave, materjalid ja teenused on esitatud "nagu on" ja ilma igasuguste garantiideta, sealhulgas turustuskindluse, konkreetse eesmärgi sobivuse või intellektuaalomandi rikkumisega seotud garantiid. Nii Stroller24 OÜ kui ka selle sidusettevõtted ei kinnita käesoleva veebisaidi kaudu või selle kaudu pakutava teabe, materjalide ega teenuste täpsust ega täielikkust. Käesoleva veebisaidi kaudu või selle kaudu pakutav teave, materjalid või teenused võivad olla aegunud ja ei Stroller24 ega selle sidusettevõtted ei võta mingit kohustust ega võta endale kohustust ajakohastada sellist teavet, materjale või teenuseid. Eespool toodud kaudsete garantiide väljajätmised ei kehti seadusega keelatud ulatuses. Selliste keeldude puhul pöörduge oma kohalike seaduste poole.
 3.    Kõik selle veebisaidi kaudu või selle kaudu ostetud tooted ja teenused kehtivad ainult nende vastavate tootjate, turustajate ja tarnijate mis tahes asjakohaste garantiide suhtes, kui need on kohaldatavas seaduses lubatud täiel määral, siis loobume me kõikidest igasugustest garantiidest kas otseselt või kaudselt, sealhulgas mistahes kaudsed garantiid käesoleva Veebilehe kaudu või selle kaudu noteeritud või ostetud toodete suhtes, ilma et see piiraks eelpoolmainitud üldisust, me ütleme siinkohal täielikult tagasi kõik vastutus toote defekti või ebaõnnestumise eest, nõuded, mis on tingitud tavalisest kulumisest, toode väärkasutus, kuritarvitamine, toote muudatused, vale tootevalik, mis tahes koodide mittetäitmine või väärkasutamine. Eespool toodud kaudsete garantiide väljajätmised ei kehti seadusega keelatud ulatuses. Selliste keeldude puhul pöörduge oma kohalike seaduste poole.
 4.    Vastutuse piiramine: ei Stroller24 OÜ ega selle tütarettevõtted ei võta endale mingit vastutust ega võta vastu mingit kahju teie arvutile, telekommunikatsiooniseadmetele või muule varale mis tahes kahjude eest, mis on põhjustatud teie juurdepääsust selle veebisaidi või sirvides seda veebisaiti või selle teabe allalaadimist.
 5.    Mitte mingil juhul ei vastuta teie ega kellegi eest Stroller24 OÜ ja selle tütarettevõtted või nende vastavad ametnikud, direktorid, töötajad, aktsionärid, esindajad, õigusjärglased või nende volitatud isikud ning ükski käesoleva veebisaidi loomisel, tootmisel või edastamisel osalev pool muul juhul mis tahes otsese, erilise, karistusliku, juhusliku või tagajärjega kahju eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, need, mis on saadud selle kaotatud kasumi, kaotatud andmete või äritegevuse katkestamise tagajärjel, mis tulenevad selle veebisaidi kasutamisest, kasutamast kasutamisest või kasutamise tulemusest selle veebisaidiga seotud veebisaidid või materjalid, teave või teenused mis tahes või kõikidel sellistel veebisaitidel, olenemata sellest, kas need põhinevad garantiil, lepingul, õiguserikkumisel või mis tahes muul õigusteooriatel ning kas sellist kahju on võimalik nõustada või mitte, eelnimetatud piirangud vastutust ei kohaldata seadusega keelatud ulatuses.) Keelatud on kõik kohalikud seadused. Selle veebisaidi või mis tahes sisu probleemide korral nõustute, et teie ainus lahendus on selle veebisaidi kasutamise lõpetamine.   

Kui teie veebisaidil või sellelt ostetud toodetega on probleeme, siis nõustute, et teie ainus õiguskaitsevahend, kui see on olemas, peab selliste toodete valmistaja taotlema ainult sellise toote tagasisaamist ja tagasimaksmist vastavalt selle veebisaidi postitatud tagasimaksete ja tagasimaksete eeskirjad.

14.   Tingimuste muutmine: neid tingimusi võib igal ajal ja aeg-ajalt muuta. Seda lehte peaksite aeg-ajalt külastama, et olla kursis kõige uuemate kasutustingimustega.

15.   Lõpetamine: võime teie konto või selle veebisaidi kasutamise peatada või lõpetada igal ajal. Te olete isiklikult vastutav oma tellimuste tehtud tellimuste eest või kulude eest enne lepingu lõpetamist. Jätame endale õiguse muuta, peatada või katkestada selle veebisaidi kõik või ükskõik millised aspektid ilma ette teatamata.

16.   Hüvitis: nõustute hüvitama ja hoidma Stroller24 OÜ ja selle tütarettevõtete (ja nende frantsiisivõtjate ja litsentsisaajate), ametnike, juhatajate, töötajate, õigusjärglasete ja volitatud isikute, kahjutu kahjude eest mis tahes nõude, kahjumi või nõudmise eest, sealhulgas mõistliku advokaaditasu eest, mis on tehtud kolmandate isikute poolt meie veebisaidi kasutamise tõttu või selle tagajärjel, teie veebisaidi ühenduse, käesolevate Tingimuste rikkumine või teise isiku õiguste rikkumine. See hüvitis jääb kehtima käesolevate Tingimuste lõpetamise korral.

17.   Riigisisene kasutamine; Ekspordi piiramine: me kontrollime veebisaiti oma kontoritest EESTIS. Me ei väida, et veebisait või selle sisu (sealhulgas, kuid mitte ainult veebisaidi kaudu või selle kaudu pakutavad tooted või teenused) on sobivad või kättesaadavad kasutamiseks teistes kohtades. Kasutajad, kes pääsevad veebisaidile väljaspool EESTI -t teevad seda ise omal algatusel, peavad kandma kogu vastutust kohalike seaduste järgimise eest, kui see on asjakohane. EESTI ekspordikontrolli seadused keelavad teatavate tehniliste andmete ja tarkvara ekspordi teatavatesse piirkondadesse. Veebisaidi sisu ei tohi alla laadida, rikkudes EESTI seadust.    18. Sündmused väljaspool meie kontrolli: me ei vastuta või ei vastuta ühegi lepingujärgse kohustuse täitmata jätmise või hilinemise eest, mis on põhjustatud väljaspool meie mõistlikku kontrolli ("vääramatu jõu sündmus").

19.   Vääramatu jõu sündmus hõlmab mis tahes toimingut, sündmust, juhtumit, tegevusetust või õnnetust, mis ei kuulu meie mõistliku kontrolli alla ja hõlmab eelkõige (piiranguteta) järgmist:

(a)  streigid, lukustused ja muud tööstuslikud meetmed;

(b)  tsiviilhäda, rahutused, pettus, terrorirünnak või terrorirünnaku oht, sõda (olenemata sellest, kas see on deklareeritud või mitte) või oht või sõja ettevalmistus;

(c)  tulekahju, plahvatuse, torm, maavärin, epideemia või muu loodusõnnetus;

(d)  raudtee, laevanduse, õhusõiduki, mootorsõiduki või muude avalike või eratranspordivahendite kasutamise võimatus;

(e)  avalike või eraõiguslike telekommunikatsioonivõrkude kasutamise võimatus; valitsuse aktid, määrused, õigusaktid, eeskirjad või piirangud.

20.   Meie jõudlus mis tahes lepingu kohaselt loetakse peatatud vääramatu jõu sündmuse ajaks peatatuks ning selle ajaperioodi jooksul on tulemuste saavutamiseks aega. Me kasutame oma mõistlikke jõupingutusi vääramatu jõu sündmuse lõpetamiseks või lahenduse leidmiseks, mille kohaselt võib meie lepingujärgsed kohustused toimuda vääramatu jõu sündmuse toimumise ajal.

21.   Üldist: meie käesolevate Tingimuste mis tahes õiguste või sätete täitmata jätmine või täitmine ei tähenda meie poolt sellise õiguse või sätte loobumist. Kui mõni käesolevate Tingimuste säte on pädevuse kohtu poolt kehtetuks tunnistatud, lepivad pooled sellegipoolest kokku, et kohus peaks püüdma rakendada osapoolte kavatsusi, mis on kajastatud käesolevas sättes ja meie tingimuste muudes sätetes Tingimused jäävad jõusse ja jõustuvad. 

22.   Täiendav abi: kui te ei mõista ülalnimetatud tingimusi või Teil on küsimusi või kommentaare, kutsume Teid meiega ühendust aadressil Stroller24 OÜ, Aru talu, Valkse küla Keila vald Harjumaa 76616 Eesti või e-posti aadressil info@stroller24.com